Çalışma Grupları ve Meclisler

’Ağaç Kökünün Üstünde Yükselir.’’ atasözünde belirtildiği üzere milletimizin kökleri de şanlı tarihidir. Ankara Kent Konseyi olarak tarihimize sahip çıkmak ve onu gelecek kuşaklara doğru aktarmak çabası içindeyiz. Yakın tarihimizin en şanlı sayfaları arasında yer alan Türk İstiklal Harbi’nin geçtiği alanlar bizim toplumsal hafızamızın büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.
Bu nedenle; 100 yıl önce ‘’YA İSTİKLAL YA ÖLÜM’’ parolasıyla başlatılan Türk İstiklal Savaş’ının yönetildiği yer olan Ankara’dan, tüm 100. Yıl etkinliklerine destek olmak ve Ankara’da yapılacak anma ve etkinliklerde ise aktif görev almak üzere Ankara Kent Konseyi Bünyesinde 100. Yıllar Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Kadim Koç
100. Yıllar Çalışma Grubu Sözcüsü

Afet Çalışma Grubu

Başkent Ankara’mızın hem Ankaralılara hem de ülkemize afet ve acil durumlar öncesi, anı ve sonrası yapılması gerekenlerle ilgili örnek çalışma ve faaliyetlere ev sahipliği yapması; dayanıklı toplum, dayanıklı şehir, dayanıklı ülke, dayanıklı bölge ve dayanıklı Dünya sırasıyla, toplumdaki her bireyden, en üst karar alıcılara kadar uzanan ve herkesin dahil olduğu yönetim süreçleriyle afet risklerini en az indirgemek için çalışma grubumuz oluşturuldu. Ekibimizde Ankara ilimizde yıllardır afet risk yönetimi konusundan çalışan çok değerli bilim insanları, kurum çalışanları ve gönüllülerimiz yer almaktadır. Fikirlerimizi paylaşarak güçlendiriyor ve geliştiriyoruz. Ülkemizdeki ve Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, Ankara’mızı sürekli çeşitlenen ve etkileri değişen afet tehlike ve risklerine karşı hazırlıyoruz.

Doç. Dr. Burçak Başbuğ Erkan
Afet Yönetim Çalışma Grubu Sözcüsü

Ankara’da hemşehrilik ilişkilerini yaygınlaştırmak, Ankara’nın kent kültürü ve kimliğini daha da anlamlı hale getirmek üzere çalışmalar yapan Ankara Araştırmaları Çalışma Grubu, yaşamı eşit ve özgür bir şekilde paylaşmayı ve Ankara’mızın örnek kent, örnek başkent olmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda Başkent Ankara’nın kentsel değerlerini, kültürel ve tarihsel unsurlarını ele almakta ve değerlendirmektedir.

Prof. Dr. Fahri Temizyürek
Ankara Araştırmaları Çalışma Grubu Sözcüsü

KADİM ANKARA, binlerce, yüzlerce yıl geriden getirdiği tarihi varlıkları ve mekanlarının yanı sıra cumhuriyet ilk yılları yapılarıyla da önemi ve değeri gitgide anlaşılan ve artan bir şehir olarak kültürün, sanatın ve turizmin hizmetindeki varlığını sürdürmektedir. Ankara Kalesi bir tarih, kültür ve turizm değeri olarak birçok ülkenin, birçok şehrin arayıp da bulamadığı; gıpta ile bakıp sahip olmak isteyip de olamadığı büyük bir zenginliğin adıdır. Ülke olarak Türkiye ve şehir olarak da Ankara, böylesi zengin bir mirasın sahibi olmakla ancak ve ancak övünmeli, bunun kıymetini bilmelidir. Ankara Kalesi tarihten getirdiği evler, mekanlar, hanlar, meslekler, kültürel değerler ile çok çok büyük bir zenginliği bize sunmaktadır. Bu zenginliğin farkında olmak, değerini bilmek ve ona göre davranıyor olmak (sadece mekan olarak Kale için değil, yukarıda saydığımız bütün kadim şehir için) her Ankaralının olduğu kadar bütün Milletimiz için de bir görev teşkil etmelidir.
Ankara Kent Konseyinin yeni yapılanması sonrasında da, AKK Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi olarak bu gayretlerimizi sürdürüyoruz. İnanıyorum ki, tarihin, kültürün, geçmişin izleriyle parlayan bir yıldız olan KALE VE KADİM ANKARA geleceğin de TURİZM YILDIZI olacaktır.

Şevket Bülend Yahnici
Ankara Kalesi Çalışmaları Meclis Başkanı

Ülkemizin ve Ankara’mızın geleceği kıymetli çocuklarımızın şehrimizde nasıl yaşamak istediklerini aktif şekilde ifade edip, söz sahibi olacakları bir ortamı sağlamak tüm yetişkinlerin görevidir. Öncelikle çocukların yüksek yararını göz önünde bulundurarak, dil, din, ırk, kültür gibi farklılıkların olmadığı bir ortamda, Cumhuriyet’in temel ilkeleri ile, yerel ve ülke yönetimine katkıda bulunmalarını sağlamak için kurulmuş Başkent’in Çocukları’na tüm çocuklarımız davetlidir.

Mine Gedik
Başkentin Çocukları Çalışma Grubu Koordinatörü

Bisiklet Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi, hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur. Bisiklet Meclisi; kent içinde yaşayan bisikletlilerin din, dil, ırk, cinsiyet, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilmesini, özgür ve doğrudan katılımını sağlamayı amaçlar.

Bisiklet Meclisi olarak Ankara’mız Bisikletli Ulaşıma Layıktır diyor ve bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Bisiklete Yol Ver sloganıyla hemşerilerimizi bisiklete binmeye ve meclisimize katılmaya davet ediyoruz.

Bisiklet Meclisi alt çalışma grupları:
— Üniversite Bisiklet Toplulukları Çalışma Grubu
— Doğa Çevre ve Kültür Turizm Çalışma Grubu
— Fikir Proje Çalışma Grubu
— Eğitim Çalışma Grubu
— Spor Çalışma Grubu

Kadir İspirli
Bisiklet Meclisi Başkanı

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bütünleşik bir kentin; Yerel, ulusal ve uluslararası iletişim ve diyaloğa açık; ortak iş yapma ve birlikte çalışma kültürüne sahip, ortak aklı öne koyan özerk kent konseyinin Başkent Ankara İklim ve Çevre Meclisi;
Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bilimsel kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin desteğiyle, katılımcı ve müzakereci, demokratik hak ve özgürlükler temelinde, kentlilerin ve yerel oluşumların kentin yönetimi, kalkınma, gelişim ve ilerlemesi doğrultusundaki karar süreçlerinde aktif rol almasını sağlayarak; kentsel değerlerini sürdürülebilir gelişme anlayışıyla bütünleştiren ve plânlayan, evrensel değerlerden hareketle katılımcı yerel demokrasi anlayışını benimseyip, benimseten, geleneğindeki toplumsal çoğulculuk ve barış anlayışını geleceğe taşıyan, yerel değerleri geliştiren, bölgesel değerleri destekleyen bir anlayışla, yerelden ulusala ve uluslararası platformlarda söz sahibi olacak kent vizyonunu gerçekleştirebilmek için ortak güç birliği ile çalışır.

Çevre ve İklim Meclisi alt çalışma grupları:
— Mavi Alt Yapı/Su Çalışma Grubu
— İklim Değişikliği Çalışma Grubu
— Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Çalışma Grubu
— İleri Dönüşüm/Tasarruf Çalışma Grubu
— Kuraklık ve Ağaçlandırma Çalışma Grubu
— Gıda Güvenliği ve Bitki Çeşitliliği Çalışma Grubu
— Yenilenebilir Temiz Enerji Çalışma Grubu

Ömer Şan
Çevre ve İklim Meclisi Başkanı

Eğitim geçmişten bugüne, tarihi ve bireysel yaşantıları birbirine bağlayabilecek toplumsal bir hayalin düşlenip gerçeğe dönüştürülmesinde lokomotif görevi görmüştür. Bu anlamda eğitsel faaliyetlerin öneminin farkına varılması, toplumlarda gerçekleşebilecek potansiyelleri açığa çıkarma imkânı yaratmasıyla insanlık için önemli bir eşiktir. Eğitim ve toplumsal dönüşüm/ilerleme arasında bir ilişki söz konusudur. Fakat bu ilişkinin olumlu çıktıları olan bir süreç haline getirilebilmesi, eğitimden etkilenen paydaşların yaşama dünyasında var olan koşulların geçerli ve güvenilir bilgi kaynaklarınca ele alınması ve iyileştirilmesiyle mümkündür. Bu bağlamda yerel yönetimin ortaya koyabileceği katkıların zenginleştirilmesi için güçlü bir sivil toplum alanının var olması ve kurumsallaşabilmesi gereklidir.
Bizler AKK EÇG olarak, demokratik ilkeler çerçevesinde, Ankara’da eğitim ile ilgili faaliyet gösteren ve bu faaliyetlerden etkilenen tüm birey, kurum ve kuruluşların bir araya gelip ortak bir akıl ile hareket etmesini ve eğitime dair çözümler ortaya koymasını desteklemeyi hedeflemekteyiz. Böylelikle amacımız, şehrimizin eğitim sorunlarına ve eğitim alanındaki eksikliklerine yönelik yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirilmesine, bu çözümleri disiplinler arası ve yapıcı bir yaklaşımla ele alarak geniş çevrelerle birlikte ortak çalışmalar yapılmasına katkı sağlamaktır.

Gürol Salman
Eğitim Çalışma Grubu Sözcüsü

Engelli Meclisi; “Engelsiz Bir Yaşam İçin Hayal Kurdum“ mottosu ile engelli bireylerin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm sosyal ve ekonomik haklara sahip olma bakımından başlangıçta pozitif ayrımcılık kapsamında değerlendirilmeleri gerektiği düşüncesiyle yola çıkan Engelli Meclisi sosyal politika ve sosyal hizmetlerdeki yeni kurumsal yapılanmalar göz önüne alınarak, yasal uygulamaların etkinliğinin arttırılabilmesini sağlamak üzere yeniden gözden geçirilmesi ve bütün bir hale getirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.
Engellilere yönelik olarak samimi adımlar atılması, onlarla birlikte projeler üretilmesi ve onları sosyal hayatın içine dahil edilmesi için projeler üreten Engelli Meclisi, en küçük alandan en büyüğüne kadar tüm mecralarda onlarla birlikte olduğumuz mesajını vererek çalışmalarına devam etmektedir.

Engelli Meclisi alt çalışma grupları:
— Proje—Arge Çalışma Grubu
— Erişebilirlik Çalışma Grubu
— Kamu ve Sosyal İlişkiler Çalışma Grubu
— Eğitim Çalışma Grubu
— Kültür ve Sanat Çalışma Grubu
— Spor Çalışma Grubu
— Engelli Hakları Çalışma Grubu

Ersan Petekkaya
Engelli Meclisi Başkanı

Kent konseyi bünyesinde yer alan “her şeyi Ankara için” diyen sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine fon yaratmak amacıyla kurulan Fonlar ve Projeler Çalışma Grubu bu çatı altında birbirinden son derece farklı amaçlar için kurulmuş olan sivil toplum örgütleriyle birlikte proje yapmaya ve birlikte bu projeleri yönetmeye çalışmaktadır. Kent için dayanışmaya katkı sunmayı amaçlayan bu grup, çalışma grupları ve meclis üyelerine bu yönde eğitimler vermeye başlamıştır.

Yurdum Hasgül
Fonlar ve Projeler Çalışma Grubu Sözcüsü

Toplumsal gelişim evreleri çağlar boyunca belli dinamikler etrafında sürmüştür. 21.yy’ın gelişim dinamiği ise “gençlik ve sürdürülebilirlik”tir. Toplumun sürdürülebilir olması yaşamın sürdürülebilir olmasıdır. Bu bağlamda toplumsal dinamiklerin istenilen düzeyde gerçekleşmesi için gençlerin yaşamın her alanında aktif olması gerekmektedir. “Gençler Geleceğimizdir” söylemi, gençleri yaşamın dışında bir yerde konumlandırarak aktif katılımın önüne geçmektedir. Gençlik Meclisi, “yarınlarımız için bugün sorumluluk alma” ilkesi çerçevesinde başkent Ankara’nın her noktasında ve her alanında inisiyatif almaktadır. Siyaset üstü bir perspektif geliştirerek farklılıkların bir arada işlevsel boyutları ön plana çıkarmıştır. Başkent Ankara’nın gençlikle yükseleceğine olan inancımız, kutuplaşmanın arttığı dönemlerde bizleri bir arada hepimiz için sorumluluk üstlenmeye davet etmektedir. Ankara nüfusunun yaklaşık %20’lik kesimini oluşturan gençlerin bir arada Ankara’ya dair geliştirecek politikalarda rol alma, gençlerin sosyo-ekonomik düzeylerinde iyileştirmeleri geliştirmek amacıyla farklı disiplinlerden farklı kültürlerden gençlerin bir arada bulunması ile kurulmuştur. Katılımcılığın en yüksek boyutlarını temsil etmek ve “genç dostu Ankara” şiarıyla ortak akıl vurgusunu ön plana çıkarmaktadır. Gençlik Meclisi gençlerin bilgi ve becerilerinin yanında gelecekten beklentileri ile faaliyetler yürütmektedir.

Gençlik Meclisi alt çalışma grupları:
— Kariyer ve İstihdam Çalışma Grubu
— İstatistik ve Veri analizi Çalışma Grubu
— Eğitim ve Kültür Çalışma Grubu
— Gençlik ve Akademi Çalışma Grubu
— AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu
— Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu

Web Sitesi:
https://genclik.ankarakentkonseyi.org.tr

Halil Ecer
Gençlik Meclisi Başkanı

Yüzyıllardır yansıyan sevgi, hoşgörü, ahlak, vatan sevgisi, ahilik kavramları ile dopdolu ışığı ecdadımızı aydınlatan; Milli mücadele ve TBMM’nin açılışı esnasında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e manevi gücü ile destek veren, hatta Anakara’mızın Başkent oluşuna vesile olan Hacı Bayram-ı Veli’nin kültürel mirasının günümüz bilgi ve bakışı ile daha iyi anlaşılmasına ve yeni nesillere doğru bir dil ile aktarılmasına hizmet etmek amacıyla kurulan Hacı Bayram-ı Veli Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu; onun felsefesi ve düşünüşü ile toplum arasında organik bir bağ kurarak kültürel etkileşimi zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Hacı Bayram-ı Veli Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu, bu büyük mirasın uluslararası boyutta tanıtılarak Hacı Bayram bölgesinin UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi için çalışmalar yaparken, bu kadim kültürü modern çağın gereklilikleri doğrultusunda dijital platformlar, yazılı ve görsel basın, sosyal medya gibi alanlara taşıyarak ve global bilgi havuzuna dahil etmek suretiyle ulaşılabilirliğini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Pınar Öztürk
Hacı Bayram-ı Veli Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu Sözcüsü

Yaşadıklarımızdan biliyoruz ki şehirler sağlığımızı bozuyor ve bununla baş edebilmek için her türlü çıkar ve rantın dışında olmak, gönüllü bir çabayla el vermek, katkı sunmak gerekiyor. Kent Konseyi’ni sağlıklı bir Ankara için gönüllü yüreklerin-akılların çıkarsız buluşması ve bu kültürün yaratılmasının adresi olarak kabul ettik.
Kirli hava ve suyun, binbir çeşit atığın, asfaltın, betonun, işsizliğin, aşsızlığın, bağımlılığın, şiddetin, aşı karşıtlığının, nefretin… nihayetinde her türlü eşitsizliğin bir halk sağlığı sorunu olduğunu bilenler olarak el ele verelim dedik.

Henüz yolun çok başında olduğumuzu, sağlığımızın kimselere bırakılamayacak ve hiç kimsenin en ufak bir katkısını dışlamayacak kadar önemli ve acil olduğunu biliyoruz. Hastalıklarla değil hasta olmamak için yapılacaklarla ilgilenenlere, sözüm var diyenlere, hepimize yakışan sağlıklı bir Ankara, Türkiye ve dünyada yaşamak isteyenlere çağrımız daim: İzlemek değil hep birlikte müdahil olmak için sizi de bekliyoruz.

Halk Sağlığı alt çalışma grupları:
— Nadir Hastalıklar Çalışma Grubu

Dr. Eriş Bilaloğlu
Halk Sağlığı Çalışma Grubu Sözcüsü

Ankara’daki sokak hayvanlarının sorunlarını, onların dilinden ve onların gözünden anlamaya çalışırken daha çok empati yaparak sorunlarını giderme konusunda doğru ve kalıcı adımlar atabilmek üzere kurulan Hayvan Hakları Çalışma Grubu onların haklarını korumayı, ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanmasını sağlanmayı ve bu bilincin tüm Ankaralı hemşerilerimize kazandırabilmeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte barış içinde yaşayabileceğimiz güzel bir Ankara için, havai fişeklerin atılıp doğal yaşama zarar vermediği, hayvana şiddet ve istismarın önüne geçildiği, modern rehabilitasyon merkezleri, mama fabrikası ve aşevleri ile başkente yakışır, tüm Türkiye’de örnek hayvan dostu bir kent olmayı hayal ediyorlar.

Rabia Erentuğ
Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü

Ankara’daki sokak hayvanlarının sorunlarını, onların dilinden ve onların gözünden anlamaya çalışırken daha çok empati yaparak sorunlarını giderme konusunda doğru ve kalıcı adımlar atabilmek üzere kurulan Hayvan Hakları Çalışma Grubu onların haklarını korumayı, ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanmasını sağlanmayı ve bu bilincin tüm Ankaralı hemşerilerimize kazandırabilmeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte barış içinde yaşayabileceğimiz güzel bir Ankara için, havai fişeklerin atılıp doğal yaşama zarar vermediği, hayvana şiddet ve istismarın önüne geçildiği, modern rehabilitasyon merkezleri, mama fabrikası ve aşevleri ile başkente yakışır, tüm Türkiye’de örnek hayvan dostu bir kent olmayı hayal ediyorlar.

Rabia Erentuğ
Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü

Kent Estetiği Grubu, Devletimizin başkentine yakışır kentsel değerlerin oluşturulması için gerekli kültürel, sanatsal ve estetik birikimin, çevreye ve doğaya saygılı bir felsefenin yaygınlaştırılması suretiyle, Ankara’mıza kazandırılması için çalışmaktadır.

Doç. Dr. Emir Ülger
Kent Estetiği Çalışma Grubu Sözcüsü

Günümüzde kırsal alanlarda artan yoksulluk ve yoksunluk, kır kent arasındaki gelişmişlik farkının artması ve kırsal alandaki doğal kaynakların hızla tükenmesi, kırsal alanda farklı politikalar oluşturulması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Kırsal alanlarda birçok sektörün gelişmesine dayanan, kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversite iş birliği ile çok aktörlü bir yönetişimi içeren ekonomik, sosyal, mekansal ve çevresel sürdürülebilir gelişimini hedefleyen politikalarla ele alınması gerektiği ve kırsal alanlarda hem sektörel hem de mekansal yaklaşımlarla çözümün sağlanabileceği yönünde görüşler oluşmuştur. Bu kapsamda; Kırsal alanların rekabet edebilirliği, yerel varlığın değerlendirilmesi, kullanılmayan kaynaklardan fayda sağlamayı amaçlayan, kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesi: kırsal turizm, imalat sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisi sektörleri hedefleyen, yatırım araçlarını kullanan, aktörlerinin yönetimin her düzeyi: uluslar üstü, ulusal, bölgesel ve yerel, yerel paydaşlar (kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları) olduğu yeni yaklaşımlar oluşmuştur.

Ankara Kent Konseyi(AKK) bünyesinde oluşturulan Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu, kırsal kalkınmada oluşan bu yeni yaklaşımlar ve Ankara kırsalının ihtiyaç ve taleplerinin yerel yönetim politikalarına katkısını sağlamak maksadıyla, AKK Yürütme Kurulu tarafından yapılan çağrı ile 19 Ocak tarihinde 2020 ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamış, müteakiben Çalışma Grubu Çalışma Çerçevesini belirlemiş, öncelikli ve odak çalışmalara konusunda bir seri kararlar almıştır.

Kenan Baydar
Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Sözcüsü

Sanat; sorgulama, araştırma, hayal gücünü kullanma, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, kendini ifade etme, empati kurma becerileri kazandırır. Sosyal problemleri sanat yoluyla ele aldığımızda içinde yaşamak istediğimiz çevreyi daha iyi anlayabilir ve açıklayabiliriz. Bu aynı zamanda topluma karşı sorumluluk duygumuzun artması anlamına da geliyor.
Kültür Sanat Çalışma Grubu kentimizin ve kentlilerin hayatını kültür ile zenginleştirmek ve sanatla güzelleştirmek için Kent Konseyi altında kuruldu. Kurulduğu günden beri sanat ve kültür alanında çalışmalar yapan birçok sivil toplum kuruluşunu bir araya getirerek ortak akıl ile kent ve kentli kültürü yaratmak için çalışıyor.
Ankara’mızın sanat kültürü zenginliği ile tercih edilen bir kent olmasını hedefliyoruz, aynı amaç uğrunda çalışan üreten Ankaralıları da Ankara’yı yeniden Kültür ve Sanatın Başkenti olarak tasarlamak için aramıza katılmaya davet ediyoruz.

Kültür ve Sanat alt çalışma grupları:
— Görsel ve İşitsel Sanatlar Çalışma Grubu
— Sahne Sanatları Çalışma Grubu
— Edebi Sanatlar Çalışma Grubu
— Kültürel Miras ve Müzecilik Çalışma Grubu
— Plastik Sanatlar Çalışma Grubu
— Kültür Diplomasisi ve Ekonomisi Çalışma Grubu

Mehlika Gider
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Sözcüsü

Günümüzde kentler; turist çekim merkezleri ve ikametgah tercihi olarak göreceli üstün özellikleri ile kendilerini konumlandırmaya çalışmaktadırlar. Kentler; maddi, bilimsel ve beşeri sermaye için, sürekli rekabet halindedirler. Kentlerin, yatırımcılara, uzmanlara, iş gücüne ve kentin hikayesi ile güzelliklerine hayran kalacak ve bütçesine para sağlayacak turistlere ihtiyaçları vardır. Kentlerin marka değeri; kente yatırım yapmak, kentte yaşamaya başlamak veya kenti ilgi çekici bir yer olarak seçmek için en önemli uyaranlardan birini oluşturmaktadır.
Marka Kent Ankara Çalışma Grubu, ayırt edici yetkinlikleri olan iş insanları ile öğretim üyelerini bir araya getirerek “ortak akıl” bakış açısıyla, Ankara’nın marka değerini arttırmak ve çoklu çekirdek yetenekler oluşturmak için AKK çatısı altında kurulmuştur. Çalışma grubu, sektör paydaşlarının deneyimleri ve farkındalıkları ile üniversite paydaşlarının araştırma becerilerini ve bilgilerini, Ankara’nın marka değerini arttırmak için kullanıp sinerji yaratmayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. Feride Bahar Işın
Marka Kent Ankara Çalışma Grubu Sözcüsü

Toplumsal yaşamın başlaması ve bu yaşama adapte olan insanların haber alma ihtiyacını gideren medya yapıları, önce toplumlar tarafından benimsenmiş, zamanla toplumsal yaşam üzerinde etkinliğini artırmıştır. Bu etki çoğu zaman ulaştırılan haberlerle toplumun yönlendirilmesi şeklinde görülmektedir. Ayrıca medyanın toplumu; kültürel, sosyal, idari vb. alanlarda etkilediği, topluma yön verdiği bilinmektedir. Görsel ve işitsel temalarla bilgiyi insanlara aktaran medya, günümüzde en önemli iletişim araçlardan biri haline gelmiştir.
Ankara’daki basın-yayın organları, medya STK’ları ve üniversitelerin iletişim fakülteleri ile işbirliği yaparak, Ankara’ya en yüksek katkıyı sağlayabilmek için gazete, dergi, radyo, televizyon gibi geleneksel, sosyal medya ve web siteleri gibi dijital medya araçlarını kullanarak, Medya’da değerlerimizin en uygun ve en gerçek şekilde geniş kitlelere ulaştırılmasına, doğru algılanmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı, yürütmeyi ve takip etmeyi hedeflemektedir.

Şakir Gürel
Medya Çalışma Grubu Sözcüsü

Ankara’da bulunan üniversitelerin çoğunlukla tasarım ve planlama bölümlerinde görev yapmakta olan gönüllü akademisyenler tarafından oluşturulan Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubunda, kısa vadede somut öneriler geliştirilmesi, kritik acil müdahale alanlarının tespit edilmesi, orta vadede sempozyum/paneller düzenlenmesi, yayınlar hazırlanması, bülten çıkarılması ve uzun vadede Ankara Araştırmaları Enstitüsü kurulması, veri tabanı oluşturulması, kent arşivi ve kent müzesi kurulması gibi bir çok hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için grubu oluşturan akademisyenlerin çalışma alanlarına göre yer alabilecekleri alt başlıklar belirlenmiş ve proje çalışmalarına başlanmış olup aynı zamanda Ankara için uygulanabilir, kalıcı ve yararlı sonuçlara ulaşılabilmesi için, yeni alt çalışma grupları oluşturularak belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Öte yandan çalışma grubu bünyesinde yer alan akademisyenler, Ankara için düşünmeye, üretmeye ve çalışmaya devam etmekte ve bilgi birikimlerini uygulama süreçleriyle buluşturmak üzere gerek duyulan her ortamda bulunmaya ve katkı koymaya çaba göstermektedirler.

Prof. Dr. Nuray Bayraktar
Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu Sözcüsü

Ankaramızın daha yaşanabilir bir kent olmasına katkı sunmak, üreten kesimin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara uygun çözüm önerilerini ilgililere iletmek, ortak akılda buluşmak, sadece kent bilinci ile hareket etmek üzere kurulan Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu, üreticinin daha efektif ve daha verimli çalışmasını için projeler üretmeye devam etmektedir. Tacir ve tüccarın, bürokratik engellere takılmadan çalışması, yoluna çıkan engellerin kaldırılması için gayret eden bu grup sanatıyla, kültürüyle, eğlence hayatı ve sosyal donatıları ile yaşayan bir Ankara hayal etmektedir.

Süleyman Ekinci
Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu Sözcüsü

Ankara Kent Konseyine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Semt Kültürü Çalışma Grubu, kent konseyinin görev alanlarında özellikle semt kültürünün unsurlarını korumak, geliştirmek ve bu unsurların gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla gönüllülük esasıyla çalışan bir yapıdır.
Çalışma Grubu, Ankara’nın içerdiği semt kültürleri ve Ankaralı olmaya dair kültürel değerler hakkında fikir alışverişlerinin, bilimsel araştırmaların ve farkındalık artırıcı etkinliklerin, katılımcı ve üretken bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi için çalışır.

Mehmet Ayvaz
Semt Kültürü Çalışma Grubu Sözcüsü

Sosyal İnovasyonun amacı, toplumsal meselelere daha etkili, verimli, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunarak bu çözümlerin ve yaratılan değerlerin toplumun geneline ulaşmasını sağlamaktır. Sosyal İnovasyon ve girişimcilik bireyler tarafından, devlet tarafından veya bireyler ve devletin işbirliği ile de gerçekleştirilebilir.
Önümüzdeki dönemlerde, Ankara’nın toplumsal sorunlarının tespiti ve çözümünde yenilikçi yöntem, araç ve teknolojilerin tasarımı ve yararlanılması konusunda Belediye’nin kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve inovatif projeleri olan vatandaşlarımızı özellikle gençlerimizi de katkı sunmak için teşvik etmek istiyoruz. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için sektörlerarası iletişime ve Ankara’da sosyal inovasyon ekosisteminde bulunan paydaşlar arasında etkili işbirliklerin temin edilmesine yerel yönetimin bir parçası olarak öncülük etmek istiyoruz. Ortak akıl ve uzlaşmayla yapılan işlerin sürdürülebilir olduğuna ve iyi yönetişimin de bunu gerektirdiğine inanıyoruz.

Asena Topçubaşı Yavaş
Sosyal İnovasyon Çalışma Grubu Sözcüsü

İddiasına ve konumuna yakışır bir Başkent Ankara’da yaşamak hayali ile kurulan Spor Çalışma Grubu, bu hayali gerçekleştirmek için “Sporun da Başkenti Ankara” mottosu ile projeler üretmektedir. Başkentlilik ve spor bilincinin artırılması hedefi ile çalışmalarını sürdüren bu grup konusunda uzman kişi/kurum ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği halindedir.

Murat Kandazoğlu
Spor Çalışma Grubu Sözcüsü

Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, teknopark yönetimleri ve ilgili özel sektör kuruluşlarının katılımı ile oluşan Teknoloji Çalışma Grubu, kentle ilgili fikirlerin hayata geçmesi için faaliyetlerine başlamıştır. Özellikle Akıllı Şehir ve Teknoloji başlıklarının, şehir yönetimine katkısı ve teknoloji odaklı çalışmalar ile şehir ekosisteminin uygun hale gelmesini hedefleyen bu grup son bir yıl içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok çalışmaya katkıda bulunulmuştur.

Şehrimizin sahip olduğu turistik ve kültürel değerleri öne çıkararak, ortak akıl ve ortak fayda anlayışını ilke edinerek yola çıkan Turizm Tanıtma Çalışma Grubu, siyaset üstü bir hassasiyetle şehrimizin değerlerine sahip çıkan turizm politikaları ve stratejileri üretmek için çalışmaktadır. Mecburiyetten değil keyif ile gelinen bir başkent yaratmak hayaline ulaşmak için çalışmalarını sürdüren bu grup, Başkentimizi dünya başkentleri ile rekabet edecek bir turizm şehri yapmayı hedeflemektedir.

Savaş Çolakoğlu
Turizm Tanıtma Çalışma Grubu Sözcüsü

Ankara halkına ürün ve hizmet sağlayanların kurum ve işletmeler ile tüketicilerin aynı platformda iletişim kurmalarını sağlamayı amaçlayan Tüketici Hakları Çalışma Grubu, Ankaralıların daha sağlıklı, erişilebilir, ucuz ürün (gıda, su, tekstil vb.) ve hizmetlere (ulaşım, doğalgaz vb.) ulaşmaları konusunda çalışmalar yapmakta, bu konuda farkındalık yaratacak etkinlikler ve projeler üretmektedir. Tüketici Hakları Çalışma Grubunun Ankara için hayali, hem tüketiciler hem de üreticiler ve hizmet sağlayıcılarda için daha yaşanabilir bir ANKARA yaratmaktır.

Celil Yaraşlı
Tüketici Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü

Günümüzde, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi ve tüketiminin çok büyük önem taşıdığı ilkesinden hareketle bir araya gelen İklimlendirme ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu, yenilenebilir, sürdürülebilir, enerjinin korunumu, insan hava su toprak vb. pek çok alanda değerlendirmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Ankara halkı için fayda anlamında iyileştirici çalışmaları yapmayı hedefleyen bu grup, en çok fayda sağlanabilen yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, hidro, biyokütle ve de şehrimiz için güneş ışığından elektrik enerjisi elde edilmesine dayalı olan fotovoltaik sistemlere dayalı enerji üretimine yönelik projeler oluşturularak kentimizde uygulanmasına yönelik çalışmalar üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Kentimiz için çok faydalı olacak bu projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi için konusunda deneyimli üyelerimiz ile ilk çalışmalara ve proje geliştirme etütlerine başlanmıştır.