Çalışma Grubu ve Meclisler

Ankara'da hemşehrilik ilişkilerini yaygınlaştırmak, Ankara'nın kent kültürü ve kimliğini daha da anlamlı hale getirmek üzere çalışmalar yapan Ankara Araştırmaları Çalışma Grubu, yaşamı eşit ve özgür bir şekilde paylaşmayı ve Ankara’mızın örnek kent, örnek başkent olmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda Başkent Ankara’nın kentsel değerlerini, kültürel ve tarihsel unsurlarını ele almakta ve değerlendirmektedir.
Ankara Kent Konseyinin kurulup hayata geçirilmesiyle eş zamanlı olarak kurulan Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi, Ankara Kalesi esnafı, müze yöneticileri, sanat galerisi sahipleri, antikacılar, sanatçılar, gazeteciler, öğretim üyeleri ve kale gönüllülerinden oluşmaktadır. Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi gibi ilgili/yetkili kurumlar ve temsilcileriyle işbirliği yapan bu meclis, Ankara Kalesinin görmeyen, bilmeyen, gezmeyen, sevmeyen kalmasın diye çalışmalar yapmaktadır. Ankara'nın tarihini, medeniyetlerini, kültürünü yansıtan Ankara Kalesi'ne sahip çıkmak ve burayı bir Kültür-Sanat-Turizm merkezine dönüştürmeyi hedeflemektedirler.
Katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platform olan Bisiklet Meclisi; kent içinde yaşayan bisikletlilerin din, dil, ırk, cinsiyet, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilmesini, özgür ve doğrudan katılımını sağlamaya çalışıyor.

Ankara’da alternatif ulaşım araçlarından olan bisiklet hakkında teknik bilgi ve kullanımına ilişkin bilgi edindirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak için faaliyetlerde bulunmak, ekonomik ve ekolojik bir taşıt olan bisikleti Ankaralıların kullanma alternatiflerinden birisi haline getirmek amacıyla çalışmalarda bulunmak, bisiklet kullanımıyla birlikte bisiklet turları ve yarışları düzenlemek ve diğer bisiklet sporları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek, Ankaralıların gürültü, hava kirliliği, çevre kalitesi, kentsel mekân kalitesi gibi konularda çevreye saygılı araçlardan olan bisikleti kullanmasını teşvik etmek, bisikletliler arası birlik, beraberlik ve arkadaşlığı geliştirmek için projeler üretiyorlar.
Sürdürülebilir çevre anlayışı ilkesi ile kentsel ve doğal yaşam alanlarının, çevrenin ve doğanın korunup gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle her türlü atığın doğal sirkülasyon ortamında bertaraf edilmesi, atıksız ve katkısız yaşam alanları oluşturulmasını amaçlar.Bu amaçla, kırsal ve doğal yaşam alanlarının taşıma canlı yaşam kapasitesinin dikkate alınması, doğal varlıkların ekosisteminde geliştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapan kent paydaşlarının, doğal çevre ve kültür varlıklarının geliştirilerek geleceğe aktarıldığı bir yaşam anlayışıyla kentin, çevresi ve değerlerini kullanmasını hedeflemektedir. Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu, aynı zamanda kentimizin tüm yaşam alanlarının bölgeye özgü meyve ağaçları, endemik ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki türleri ile donatılmasını, fauna ve florasının korunarak çoğaltılmasını da planlamaktadır.
"Engelsiz bir yaşam için hayal kurdum." mottosu ile engelli bireylerin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm sosyal ve ekonomik haklara sahip olma bakımından başlangıçta pozitif ayrımcılık kapsamında değerlendirilmeleri gerektiği düşüncesi ile yola çıkan Engelli Meclisi, sosyal politika ve sosyal hizmetlerdeki yeni kurumsal yapılanmalar göz önüne alınarak, yasal uygulamaların etkinliğinin artırılabilmesini sağlamak üzere yeniden gözden geçirilmesi ve bütün bir hale getirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Engellilere yönelik olarak samimi adımlar atılması, onlarla birlikte projeler üretilmesi ve onları sosyal hayatın içinde dahil edilmesi için projeler üreten Engelli Meclisi en küçük alandan en büyüğüne kadar tüm mecralarda onlarla birlikte olduğumuz mesajını vererek hareket etmektedirler.
Kent konseyi bünyesinde yer alan “her şeyi Ankara için” diyen sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine fon yaratmak amacıyla kurulan Fonlar ve Projeler Çalışma Grubu bu çatı altında birbirinden son derece farklı amaçlar için kurulmuş olan sivil toplum örgütleriyle birlikte proje yapmaya ve birlikte bu projeleri yönetmeye çalışmaktadır. Kent için dayanışmaya katkı sunmayı amaçlayan bu grup, çalışma grupları ve meclis üyelerine bu yönde eğitimler vermeye başlamıştır.
Yüzyıllardır yansıyan, sevgi, hoşgörü, ahlak, vatan sevgisi, ahilik kavramları ile dopdolu ışığı ecdadımızı aydınlatan; Milli Mücadele ve TBMM ‘nin açılışı sırasında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e de manevi gücü ile destek veren, hatta Ankaramızın başkent olmasına vesile olan Hacı Bayram -ı Veli’nin kültürel mirasının günümüz bilgi ve bakışı ile daha iyi anlaşılmasına ve yeni nesillere doğru bir dil ile aktarılmasına hizmet etmek amacı ile kurulan Hacı Bayram-Veli Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu onun felsefesi ve düşünüşü ile toplum arasında organik bir bağ kurarak kültürel etkileşimi zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Hacı Bayram-Veli Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu, bu büyük mirasın uluslararası boyutta tanıtılarak Hacı Bayram bölgesinin UNESCO Dünya Kültür Mirasları listesine girmesi için çalışmalar yaparken, bu kadim kültürü modern çağın gereklilikleri doğrultusunda digital platformlar, yazılı ve görsel basın, sosyal medya gibi alanlara taşıyarak ve global bilgi havuzuna dahil ederek, ulaşılabilir olma seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır...
Her şeyden önce temiz hava, içilebilir su, dengeli ve yeterli beslenme, bunlara sahip olmak için herkesin insanca yaşayabileceği güvenceli bir gelir, sağlıklı bir konut, koruyacağımız bir ağaç, yeşil, taş, toprak, börtü-böcek, kısacası çevre/doğa ile ilgili olan Halk Sağlığı Çalışma Grubu hem bireysel hem de toplumsal sağlığı korumak üzere farkındalık çalışmaları yapıyorlar. Kirli hava ve suyun, binbir çeşit atığın, asfaltın, betonun, işsizliğin, aşsızlığın, bağımlılığın, şiddetin, aşı karşıtlığının, nefretin ve nihayetinde her türlü eşitsizliğin bir halk sağlığı sorunu olduğunu bilenler olarak bunlarla baş edebilmek için her türlü çıkar ve rantın dışında olmak, gönüllü bir çabayla el vermek, katkı sunmak üzere çok farklı meslek grupları ile bir araya gelen bu grup “Ankara Halk Sağlığı Zirvesi” adıyla bir buluşma düzenlemeyi hedefliyor. Sivil bir anlayışla “Ankara için iyilik ve sağlık” mottosuyla düzenlenecek olan bu buluşmayı halk sağlığı bakış açısıyla, bilimsel bir yaklaşımla, her türlü görüşe ve öneriye açık olarak kurgulayarak özellikle tanımlanmış somut öneri/projeler aracılığı ile özendirici bir rol üstlenmesini, katılımcı, dayanışmacı bir iyilik ve sağlık hareketi yaratmasını hayal ediyorlar.
Ankara'daki sokak hayvanlarının sorunlarını, onların dilinden ve onların gözünden anlamaya çalışırken daha çok empati yaparak sorunlarını giderme konusunda doğru ve kalıcı adımlar atabilmek üzere kurulan Hayvan Hakları Çalışma Grubu onların haklarını korumayı, ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanmasını sağlanmayı ve bu bilincin tüm Ankaralı hemşerilerimize kazandırabilmeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte barış içinde yaşayabileceğimiz güzel bir Ankara için, havai fişeklerin atılıp doğal yaşama zarar vermediği, hayvana şiddet ve istismarın önüne geçildiği, modern rehabilitasyon merkezleri, mama fabrikası ve aşevleri ile başkente yakışır, tüm Türkiye'de örnek hayvan dostu bir kent olmayı hayal ediyorlar.
Farklı konularda uzman kişilerden oluşan Kent Estetiği Çalışma Grubu, daha yaşanılabilir ve kaliteli bir Ankara için konu ile ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla projeler üretmektedir. Bu amaçla, Ankara'ya değer katacak, özellikle çevre ile uyumlu ve sürdürülebilir, Ankara' nın doğası ile bütünleşecek, daha işlevsel ve daha estetik, Ankaralının huzur ve mutluluk duyacağı mekanlar oluşturulması için çalışmalarını sürdürmektedir.
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi doğrultusunda Ankara ili Kırsal Kalkınma Çerçevesini oluşturarak; kırsal ekonominin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması, kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının geliştirilmesi, kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, yerel kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlarına ulaşmak için, tüm üye ve bileşenleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Kalkınma Politikalarının oluşturulmasına katkı ve katılım sağlamayı hedefleyen Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu bu hedefine ulaşmak üzere çalışma plan ve programını oluşturarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Mart 1935’te söylediği “Geçen kurultaydan bugüne başardığımız işler; Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal çehresini kesin çizgileriyle ortaya çıkarmıştır. Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz dili, güzel sanatlar, bilim ve teknik kurumlarıyla, kadını erkeği her hakta eşit modern Türk Sosyetesi bu son yılların eseridir. Türk Ulusu, ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırları ile çevreledikten sonradır ki, onun yüksek kapasitesi ve erdemi uluslararasında tanınır.” sözleri ile ulusa verdiği mesaj; çağdaş medeniyetler seviyesi, temeli kültür olan ve bu temelle şekillenmiş bireylerin oluşturduğu milletlerin erişebileceği bir yerdir. Bu seviyeye ancak kültürel mirasa, kültüre, sanata, akla ve bilime sahip çıkılarak ulaşılabilir. Tarih boyunca birçok devlete başkentlik yapmış sayısız medeniyetin izlerini taşıyan, Cumhuriyetimizin temeli Kuva-yı Milliye ruhu ile başlayan çağdaşlaşma devrimleri ve onunla sembolleşen Başkent Ankara’dır. Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, tüm paydaşlarımızla, bu ilkeler ve değerler ışığında, katılımcı yaklaşım anlayışıyla geçmişin izleri ve değerlerine sahip çıkarak kültür ve sanat ile 24 saat yaşayan Başkent Ankara için çalışmaktadır.
Ankara’da bulunan üniversitelerin çoğunlukla tasarım ve planlama bölümlerinde görev yapmakta olan gönüllü akademisyenler tarafından oluşturulan Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubunda, kısa vadede somut öneriler geliştirilmesi, kritik acil müdahale alanlarının tespit edilmesi, orta vadede sempozyum/paneller düzenlenmesi, yayınlar hazırlanması, bülten çıkarılması ve uzun vadede Ankara Araştırmaları Enstitüsü kurulması, veri tabanı oluşturulması, kent arşivi ve kent müzesi kurulması gibi bir çok hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için grubu oluşturan akademisyenlerin çalışma alanlarına göre yer alabilecekleri alt başlıklar belirlenmiş ve proje çalışmalarına başlanmış olup aynı zamanda Ankara için uygulanabilir, kalıcı ve yararlı sonuçlara ulaşılabilmesi için, yeni alt çalışma grupları oluşturularak belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Öte yandan çalışma grubu bünyesinde yer alan akademisyenler, Ankara için düşünmeye, üretmeye ve çalışmaya devam etmekte ve bilgi birikimlerini uygulama süreçleriyle buluşturmak üzere gerek duyulan her ortamda bulunmaya ve katkı koymaya çaba göstermektedirler.
Ankaramızın daha yaşanabilir bir kent olmasına katkı sunmak, üreten kesimin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara uygun çözüm önerilerini ilgililere iletmek, ortak akılda buluşmak, sadece kent bilinci ile hareket etmek üzere kurulan Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu, üreticinin daha efektif ve daha verimli çalışmasını için projeler üretmeye devam etmektedir. Tacir ve tüccarın, bürokratik engellere takılmadan çalışması, yoluna çıkan engellerin kaldırılması için gayret eden bu grup sanatıyla, kültürüyle, eğlence hayatı ve sosyal donatıları ile yaşayan bir Ankara hayal etmektedir.
Kentlerde yaşama kültürü tarihsel olarak mahalle ve semt düzeyinde oluşan toplumsal ve mekânsal oluşumlar aracılığıyla kuşaklar arasında taşınmaktadır. Türkiye’deki kentler Osmanlı, cumhuriyet ve modern dönemde tasarlanmış ve ortaya çıkmış yaşam alanları olarak semtlerin katmanlaşarak günümüz kentsel yaşamını şekillendirdiği yapılar olarak adlandırılabilir. Başkent Ankara, başta Bahçelievler, Kavaklıdere, Çiğdem, Yüzüncü Yıl, Ayrancı, Esat, Kurtuluş, Cebeci olmak üzere pek çok ilçede semt kültürünün yaşadığı alanları içinde barındırmaktadır. Bu çalışma grubu, Ankara’daki semt kültürünün unsurlarını ve gelecek kuşaklara nasıl aktarılacağını ele alacaktır.
İddiasına ve konumuna yakışır bir Başkent Ankara'da yaşamak hayali ile kurulan Spor Çalışma Grubu, bu hayali gerçekleştirmek için "Sporun da Başkenti Ankara" mottosu ile projeler üretmektedir. Başkentlilik ve spor bilincinin artırılması hedefi ile çalışmalarını sürdüren bu grup konusunda uzman kişi/kurum ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği halindedir.
Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, teknopark yönetimleri ve ilgili özel sektör kuruluşlarının katılımı ile oluşan Teknoloji Çalışma Grubu, kentle ilgili fikirlerin hayata geçmesi için faaliyetlerine başlamıştır. Özellikle Akıllı Şehir ve Teknoloji başlıklarının, şehir yönetimine katkısı ve teknoloji odaklı çalışmalar ile şehir ekosisteminin uygun hale gelmesini hedefleyen bu grup son bir yıl içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok çalışmaya katkıda bulunulmuştur.
Ankara halkına ürün ve hizmet sağlayanların kurum ve işletmeler ile tüketicilerin aynı platformda iletişim kurmalarını sağlamayı amaçlayan Tüketici Hakları Çalışma Grubu, Ankaralıların daha sağlıklı, erişilebilir, ucuz ürün (gıda, su, tekstil vb.) ve hizmetlere (ulaşım, doğalgaz vb.) ulaşmaları konusunda çalışmalar yapmakta, bu konuda farkındalık yaratacak etkinlikler ve projeler üretmektedir. Tüketici Hakları Çalışma Grubunun Ankara için hayali, hem tüketiciler hem de üreticiler ve hizmet sağlayıcılarda için daha yaşanabilir bir ANKARA yaratmaktır.
Şehrimizin sahip olduğu turistik ve kültürel değerleri öne çıkararak, ortak akıl ve ortak fayda anlayışını ilke edinerek yola çıkan Turizm Tanıtma Çalışma Grubu, siyaset üstü bir hassasiyetle şehrimizin değerlerine sahip çıkan turizm politikaları ve stratejileri üretmek için çalışmaktadır. Mecburiyetten değil keyif ile gelinen bir başkent yaratmak hayaline ulaşmak için çalışmalarını sürdüren bu grup, Başkentimizi dünya başkentleri ile rekabet edecek bir turizm şehri yapmayı hedeflemektedir.
Günümüzde, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi ve tüketiminin çok büyük önem taşıdığı ilkesinden hareketle bir araya gelen İklimlendirme ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu, yenilenebilir, sürdürülebilir, enerjinin korunumu, insan hava su toprak vb. pek çok alanda değerlendirmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Ankara halkı için fayda anlamında iyileştirici çalışmaları yapmayı hedefleyen bu grup, en çok fayda sağlanabilen yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, hidro, biyokütle ve de şehrimiz için güneş ışığından elektrik enerjisi elde edilmesine dayalı olan fotovoltaik sistemlere dayalı enerji üretimine yönelik projeler oluşturularak kentimizde uygulanmasına yönelik çalışmalar üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Kentimiz için çok faydalı olacak bu projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi için konusunda deneyimli üyelerimiz ile ilk çalışmalara ve proje geliştirme etütlerine başlanmıştır.