Depremzede İş Başvurusu Kayıt Formu

Lürfen adınızı ve soyadınızı kimliğinizde yazıldığı şekilde giriniz
+90
Cep telefonu numaranızı giriniz
Hangi işi yapabilirsiniz? Hangi konuda tecrübeli veya uzmansınız?

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA VE RIZA METNİ

 • ankarakentkonseyi.org.tr tarafından verilecek hizmetlerin gerektiği şekilde ve güvenle sunulabilmesi için 6698 sayılı Kanun kapsamında kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan adınız, soyadınız, konumunuz, veli ve vasi bilgisi, medeni hal, sağlık bilgisi ve mevcut durumunuz kişisel veri olarak aşağıda belirtilen kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla bu maddede anılan platformumuz tarafından işlenmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanmasının engellenmesi işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması vb. gerekebilmektedir.
   
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak, iş bu bilgilendirme formunda belirtilen hüküm ve koşullar kapsamında işlenecek olan kişisel veriler; veri sahiplerine ait ad, soyadı, konum, veli ve vasi bilgisi, sağlık durumu bilgisi ve mevcut durumunuza ait bilgiyi kapsayacaktır.

 • Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve aktarılması için her türlü tedbir alınmaktadır.

 • Platformumuz, veri sahiplerine ait kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi ve gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliği korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 • Platformumuz amacı; ilgilisi tarafından alenileştirilmiş veya tarafımıza “ankarakentkonseyi.org.tr” sayfalarımız üzerinden ya da başka yollarla bildirilmiş veri sahiplerine ait yukarıda sayılan kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve hakları konularında veri sahiplerini ve 06.02.2023 günü meydana gelen deprem afeti kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sahiplerine ait kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Bu itibarla yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ilgili afetzedelerin sağlık, konum ve benzeri durumlarının hızlı bir şekilde tespit edilerek yardım ulaştırılabilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Platformumuza iletmiş olduğunuz veya platformumuzca edinilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca işlenmesi hususunda platformumuza rıza vermiş sayılmaktasınız. Verisi işlenen ilgililerin tarafımızla paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kanun anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 • 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 5. ve 6.maddeleri kapsamında yer alan ve özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilen tüm veriler platformumuz tarafından ancak veri sahiplerinin açık rızası ile ve iş bu metnin 5. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla işlenebilir. Tarafımızca işlenen yukarıda açıklanan kişisel veriler 6698 sayılı KVKK’ nın 7. Maddesinde belirtildiği şekilde, ilgili verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinecektir.
   
 • Veri sahiplerine ait yukarıda sayılan kişisel veriler; kanunen yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kuruluş/şirketlere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • Veri sahiplerine ait kişisel veriler; ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, alenileştirilmiş veya kanunun 5/2 maddesinin b bendinde belirtilen haller hariç olmak üzere hukuken zorunlu olduğu durumlarda veri sahiplerinin onayı da alınmak suretiyle toplanacaktır. Bu yöntemle toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve yine iş bu bilgilendirmenin 5.maddesinde belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesindeki düzenlemeye göre kişisel veri sahipleri; “Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor ise buna itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde zararlarının giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

 • Veri sahipleri yukarıda bahsi geçen haklarını kullanmak üzere aşağıda belirtilen usullerle ankarakentkonseyi.org.tr adresimize ulaştırabilecekleri gibi yazılı başvurularını kendileri oluşturarak yine aşağıda belirtilen usullerle ankarakentkonseyi.org.tr adresine ulaştırarak kullanabilirler. Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun/başvurunun ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter aracılığıyla ya da 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile yukarıda anılan platform adresine iletilmesi veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak yukarıda anılan e-mail adresine elektronik posta gönderimi ile gerçekleştirilebilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir. Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, platformumuz tarafından azami otuz gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Tarafımız özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Veri sahibi başvuruları kural olarak platformumuz tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise platformumuz bu ücret üzerinden ödeme talep etme hakkı saklıdır.
   
 • Kimlik tespiti için gerekli bilgiler, cevap için tarafınıza ulaşabileceğimiz telefon numarası, adres, e-posta adresiniz, platformumuz ile olan ilişkiniz ve kapsamı, talep konunuz ve hangi yollarla tarafınıza dönüş yapılmasını istediğinize yönelik bilgilendirmeniz platformumuza yukarıda anılan yollarla ulaştırıldıktan sonra ek kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde tarafınıza cevap verilecektir.